Wednesday, September 8, 2010

FORMAT PENULISAN ARTIKEL KAJIAN TINDAKAN


TAJUK - Rujuk objektif kajian, variabel kajian
NAMA PENYELIDIK –
ABSTRAK – tujuan, metodologi, hasil, batasan kajian, implikasi kajian, ketulenan, kata kunci
PENGENALAN – Refleksi P & P, Refleksi nilai pendidikan, isu, objektif, soalan
TINJAUAN LITERATUR – definisi operasi, kajian lepas, hipotesis, literature, model, teori (jika ada)
METODOLOGI – kumpulan sasaran, instrumen, kesahan & kebolehpercayaan(jika ada), tindakan yang dijalankan, cara pengumpulan data
KEPUTUSAN – analisis deskriptif, inferensi
PERBINCANGAN DAN IMPLIKASI KAJIAN – rumusan, cadangan kajian seterusnya
RUJUKAN – mengikut APA


* Cadangan format kepada pelajar PISMP sem. 8,

JPIPK, IPG KBMNo comments: